VOORWAARDEN
& WEDRSTIJRDREGLEMENT

De Duckrace van Rotary Lier (ook Ducrace genoemd) wordt georganiseerd door de vzw Rotary Club Lier, met maatschappelijk zetel te B-2500 Lier. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de “Binnennete” te Lier op zondag 26 mei 2024 en volgt het traject op de binnennete vanaf de Hoogbrug (ter hoogte van grote markt) tot aan de evenmenetenweide.

De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag, doch de organisatie behoudt zich het recht om het tijdstip van de wedstrijd later op de dag te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden. Bij langdurige regenval en het niet onder controle krijgen van de waterloop kan de VZW de wedstrijd verplaatsen naar een andere datum.

Het evenement Duckrace bijwonen gratis voor iedereen. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men minstens 1 eendje aankopen.

Iedereen die een eendje koopt zal automatisch deelnemen aan de wedstrijd.

De aankoop van een eendje gebeurt door middel van het kopen van een fysiek of online ticket. Deelname  aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige aankoop van een ticket bij de plaatselijke voorverkooppunten, leden van de vereniging of online, dit tot een uur vóór de start van de wedstrijd.

Er zullen op 26 mei 2024 tot 1 uur vóór de start nog eendjes verkocht worden zolang de voorraad strekt. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Duckrace meer aanvaard.

Bij aankoop krijgt iedere deelnemer een ticket met een uniek nummer. Dit nummer zal overeenkomen met het nummer op de desbetreffende eend.  Aan de hand van dit nummer kan de winnaar geïdentificeerd worden.

De gerechtsdeurwaarder beschikt over een lijst met ticketnummers van de deelnemers.

Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd in de mate van het mogelijke tegelijk in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn teneinde het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.

De winnaar van de wedstrijd is diegene wiens ticketnummer overeenkomt met het nummer op het winnende eendje. De hoofdwinnaar is de eigenaar van het ticket met het nummer dat onderaan op het winnende eendje staat. Het winnende eendje is het eerste eendje dat de trechtervormige finish (zie ook Technisch verloop van de Duckrace) overschrijdt.  De plaats van de finish zal voor de start met de gerechtsdeurwaarder worden opgetekend. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder.  De prijzen worden uitgereikt volgens aankomst van de eendjes. De aankomende eendjes worden geregistreerd volgens het aantal prijzen + 10 reserve-eendjes.  Deze  worden vermeld op de website. Winnaars + reserve-eendjes dienen binnen 30 kalenderdagen na de wedstrijddag zich bekend te maken via mail naar info@duckrace.be. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de gewonnen prijs. In het geval de prijzen niet aangemeld worden binnen deze termijn worden ze door Rotary Lier toebedeeld aan een door hen gekozen goed doel. Dit alles komt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderkantoor (Kantoor van Gerechtsdeurwaarder wordt bepaald in de loop van de maand mei 2024). De gerechtsdeurwaarder zal het winnende eendje uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De winnende nummers zullen bekend gemaakt worden op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder .

Enkel de genummerde ticketjes van de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.

Enkel eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer kunnen deelnemen aan de wedstrijd.  Zij blijven ten allen tijde eigendom van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht elk niet conform eendje op elk moment uit de wedstrijd te nemen. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden aan de gerechtsdeurwaarder.

Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.

Het is verboden om de trajectafsluiting te overschrijden of de rivier te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.

De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de hoofdprijs en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de organisatie toelating om hun persoonlijke gegevens (naam + voornaam) te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.

contacteer ons

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.

    Wedstrijdvoorwaarden
    shopping-cartenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram